۱۳۹۹-۰۱-۱۷

تاریخ

زمان انس جهانی دلار مثقال ۱۸ عیار سکه تمام نیم سکه ربع سکه
۱۳۹۹-۰۱-۱۷ قدرت گرفته از مثقال
۱۱:۰۳:۱۵ ۱۶۲۱.۸۰ ۱۶,۵۰۰ (-۲,۷۹۵,۵۴۰) ۶۵۵,۶۲۰(۱۰,۲۷۰) ۶,۶۰۰,۰۰۰(-۳۸۷,۰۰۰) ۳,۳۰۰,۰۰۰(-۱۹۳,۵۰۰) ۱,۹۰۰,۰۰۰(۱۵۳,۳۰۰)
۱۰:۵۰:۵۰ ۱۶۲۱.۸۰ ۱۶,۵۰۰ (-۲,۷۹۵,۵۴۰) ۶۵۵,۶۲۰(۱۰,۲۷۰) ۶,۶۰۰,۰۰۰(-۳۸۷,۰۰۰) ۳,۳۰۰,۰۰۰(-۱۹۳,۵۰۰) ۱,۹۰۰,۰۰۰(۱۵۳,۳۰۰)